Psychologiepraktijk Tiel/Wageningen
Anna Blamanstraat 21 4003 KE Tiel

Behandelovereenkomst 2023

Cliënt(e) verklaart op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met onderstaande gegevens:

Uw gegevens worden opgenomen in een cliëntendossier van uw zorgverlener. Indien u wilt weten wat uw rechten met betrekking tot uw dossier zijn, kunt u uw zorgverlener vragen om inzage in de beroepscode (Nederlands Instituut voor Psychologen www.psynip.nl).

Klachtenregeling en geschillenregeling zijn ondergebracht bij P3NP. U kunt de klachtenregeling vinden op de website:  www.psychologiepraktijktiel.nl  of  www.psychologiepraktijkwageningen.nl

Aan de hand van uw intakegesprekken wordt een behandelvoorstel gemaakt welke aan u wordt voorgelegd en zo nodig toegelicht. Wanneer over het intake verslag, met diagnose en behandelplan, overeenstemming is tussen u en uw psycholoog, dient deze door beide partijen te worden ondertekend.

Aan het begin van de behandeling ontvang u een cliënttevredenheidsonderzoek. Hierop kunt u op- & aanmerkingen maken, verbeterpunten aangeven. Na afloop van de behandeling kunt u dit tevredenheidsonderzoek inleveren.

Een psycholoog heeft beroepsgeheim. U krijgt daarom een toestemmingsformulier om aan te geven met wie de psycholoog welke informatie mag delen. Het intake verslag en/of evaluatie worden eventueel in overleg met u naar uw huisarts en/of andere doorverwijzers of behandelaars verstuurd.

De psycholoog mag een in- en uitschrijfbericht naar uw huisarts sturen aangezien de huisarts de persoon is die op de hoogte dient te zijn van alle (soorten)behandeling die u ontvangt.

Bij afwezigheid in verband met vakantie of kortdurend ziekteverlof is er geen waarneming geregeld bij collega's. Voor urgente problematiek dient u dan contact op te nemen met dienstdoende huisarts. 

Bij onverwacht langdurige afwezigheid/onverhoopte sluiting worden de dossiers van Psychologiepraktijk Tiel/Wageningen overgedragen aan waarnemend praktijk Acta Nova te Ophemert.

Indien de psycholoog inschat dat u een gevaar bent voor uw eigen gezondheid of de gezondheid van anderen dan heeft uw psycholoog het recht dit te melden bij huisarts, politie en/of Veilig Thuis (voorheen AMK).

Behandelingen bij een eerstelijnspsycholoog/BGGZ kunnen, afhankelijk van de aandoening(diagnose), voor een deel vergoed worden vanuit de basisverzekering. Aangezien Psychologiepraktijk Tiel/Wageningen geen contracten heeft gesloten met verzekeraars, kan er voor behandeling bij Psychologiepraktijk Tiel/Wageningen geen aanspraak gedaan worden op vergoedingen vanuit de basisverzekering.

U kunt uw factuur indienen bij uw zorgverzekeraar wanneer u een aanvullende verzekering afgesloten heeft waarin psychosociale zorg als alternatieve zorg wordt vergoed (zie www.NVPA.org). U bent de eerstverantwoordelijke voor het voldoen van de rekening.

De kosten per (gewone) sessie bedragen €125,00 en worden per mail aan u gefactureerd. Kosten dient u zelf aan Psychologiepraktijk Tiel/Wageningen over te maken. Wanneer achteraf blijkt dat de zorgverzekeraar behandelkosten niet vergoedt, bent u verplicht de kosten zelf te betalen. Wanneer u een afspraak wilt afzeggen dient dit 24 uur van tevoren te geschieden anders worden de kosten bij u in rekening gebracht. Bij te laat betalen wordt €5,00 plus 1% van het factuurbedrag per maand in rekening gebracht. Na twee herinneringen wordt de facturering uit handen gegeven aan een incassobureau.

Behandel tarief vanaf 2022 gebaseerd op NZA-tarieven voor WO-psycholoog

Intakegesprek/diagnostiek

60 minuten contacttijd + 30 minuten uitwerken

€150,00

Behandel sessie

45 minuten +15 minuten uitwerk

€125,00

EMDR- behandeling korte afspraak

45 minuten + 15 minuten uitwerk

€125,00

EMDR-behandeling standaard afspraak

90 minuten behandeling + uitwerk

€250,00

Hetero anamnese

60 minuten gesprek + 15 minuten uitwerk

€150,00

Relatiegesprek dubbele afspraak

90 minuten + uitwerk

€250,00

Intercollegiaal overleg a 15 minuten:                                             €22,18

Telefonisch consult a 15 minuten:                                                  €31,25  

Schriftelijk aanvraag van gegevens:                                                €91,78                                                                

Tarief voor te laat annuleren en no show vanaf 2022

Afzeggen meer dan 24 uur voor de afspraak                                €0,00

Afzeggen minder dan 24 uur voor de afspraak                             €100,00

Niet afzeggen en niet komen op de afspraak                                €125,00

Behandeltarieven voor cliënten die voor 2022 begonnen zijn en doorlopend in behandeling zijn geweest van 2021-2023.

Uitleg: Afgelopen 10 jaar heb ik het behandeltarief niet gewijzigd. Ik verhoog voorgaande tarief met 5% (inflatiecorrectie) vanaf dit kalenderjaar om geleidelijk het ontstane verschil te overbruggen.

 

 

Behandel sessie

45 minuten +15 minuten uitwerk                            €108,99

EMDR- behandeling korte afspraak

45 minuten + 15 minuten uitwerk                           €108,99

EMDR-behandeling standaard afspraak

90 minuten behandeling + uitwerk                         €217,98

Hetero anamnese

60 minuten gesprek + 15 minuten uitwerk            €136,23

Relatiegesprek dubbele afspraak

90 minuten + uitwerk                                                €217,98

Afspraak afgezegd minder dan 24 uur van tevoren

                                                                                       €108,99

Betalingsvoorwaarden 2023
De door de therapeut verzonden factuur behoort binnen 30 dagen na datum betaald te zijn. Bij niet betalen binnen 30 dagen is cliënt in verzuim en mag therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen. Na 30 dagen is therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen waarvoor €5,00 in rekening gebracht mag worden. Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incasso-maatregel komen voor rekening van cliënt. (wet-WBGO)

Datum:

Naam en handtekening cliënt(e):